Udalosti na Zdravo a chutne 2014

Súťažíme Zdravo a Chutne

Príď, lajkni, zapoj sa a vyhraj!

U nás vyhráva každý. Každý, kto získa vedomosti o výžive, ktoré zlepšia vaše zdravie, imunitu, energiu či náladu. Niektoré výhry Zdravo a chutne vám však vyrazia dych. Navyše, na facebookovej stránke Zdravo a chutne sa o skvelé ceny súťaží neustále.


Ako môžete vyhrať?

Cieľom kampane Zdravo a chutne je okrem iného pozitívne ovplyvniť ponuku našich obchodov. Tie však potrebujú spätnú väzbu od vás. Čo vám chutí, čo chýba, kde je vysoká cena alebo kde by ste si za kvalitu ochotne priplatili. Aby sme nemuseli kvalitné potraviny loviť na internete, v poli za mestom alebo v špecializovaných predajniach „zdravej“ výživy. Tá by predsa mala byť v každej predajni potravín, či nie? Ak chcete vyhrať, napíšte nám na facebook alebo hlasujte za svoj produkt a zdieľajte svoj názor. Potom lajknite našu stránku a je to. Už stačí len sledovať, či sa na zozname výhercov objaví aj vaše meno. Držíme palce a balíme vaše výhry. Dovtedy dobrú chuť!

ZOZNAM VÝHERCOV SÚŤAŽE O 5 X VIANOČNÚ MÄSOVÚ KOLEKCIU MECOM S DARČEKOM

1/ Ing. Jana Durkajová, Vranov nad Topľou

2/ Natália Reforová, Zvolen

3/ Pavol Dvorský, Moravany nad Váhom

4/ Ľubica Gazdíková, Bratislava

5/ Denisa Ivaničová, BratislavaSúťaž Mecom Zdravo a Chutne 2016

VYHRAJ 5 X VIANOČNÚ MÄSOVÚ KOLEKCIU MECOM S DARČEKOMDo 6. 12. 2016 nám napíšte na adresu info@zdravoachutne.sk odpoveď na súťažnú otázku: Aký je presný názov pečenej šunky Mecom? Ako odpoveď vyberte jednu z nasledujúcich možností: a/ Krušnohorská pečená šunka, b/ Plzeňská pečená šunka, c/ Pražská pečená šunka

ŠTATÚT

Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá súťaže s názvom "Vyhraj 5 x Vianočnú mäsovú kolekciu Mecom s darčekom“ organizovanú spoločnosťou PR 2002 s.r.o., Medená 27, 811 02 Bratislava.

I. Základné ustanovenia

1. Cieľom súťaže "Vyhraj 5 x Vianočnú mäsovú kolekciu Mecom s darčekom“ (ďalej len „súťaž“) je osloviť každého čitateľa, ktorý pošle správu s odpoveďou na súťažnú otázku: Aký je presný názov pečenej šunky Mecom? Súťažiaci si môžu vybrať ako odpoveď jednu z nasledujúcich možností: a/ Krušnohorská pečená šunka, b/ Plzeňská pečená šunka, c/ Pražská pečená šunka
2. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto štatútom a ktorá uvedie svoje kontaktné údaje do správy s odpoveďou na súťažnú otázku. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.
4. Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj jemu blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

II. Organizátor súťaže

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť PR 2002 s.r.o., Medená 27, 811 02 Bratislava, IČO: 35 774 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 19845/B.

III. Priebeh súťaže

1. Súťaž prebieha od 1. 12. 2016 do 6. 12. 2016 www.zdravoachutne.sk
2. Do súťaže budú zaradené všetky správne odpovede, ktoré budú zaslané do 6. 12. 2016. Do súťaže sa môžu čitatelia zapájať jednorazovo z jednej IP adresy.

IV. Prihlasovanie a účasť v súťaži

1. Súťažiaci sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom odpovede na súťažnú otázku, ktorú zašlú do správy, do ktorej napíšu aj svoje kontaktné údaje.

V. Ceny a vyhodnotenie súťaže

1. Cenou súťaže je 5 kusov Vianočných mäsových kolekcií Mecom pre 5 vyžrebovaných súťažiacich. Žrebuje sa po ukončení súťaže. Výhercom výhru pošle poštou spoločnosť MECOM GROUP, s.r.o.
2. Kompletný zoznam výhercov bude zverejnený na www.zdravoachutne.sk v rubrike Súťaž do 7 dní od skončenia súťaže.

VI. Propagácia súťaže

1. Súťaž bude prebiehať od 1. 12. 2016 do 6. 12. 2016 na www.zdravoachutne.sk a bude propagovaná prostredníctvom https://www.facebook.com/zdravoachutne2016

VII. Osobitné ustanovenia

1. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom organizátora a súťaže alebo jemu blízka osoba, ktorá je zo súťaže automaticky vylúčená, výhercom sa stáva nasledujúci vyžrebovaný súťažiaci.
2. Prihlásením sa do súťaže udeľuje prihlasujúca sa osoba v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním jeho kontaktných údajov, s ich zaradením do databázy organizátora za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu, minimálne však do 31. 12. 2017.
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí organizátor súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenami a ich využitím.
4. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže alebo akýchkoľvek nárokov súvisiacich s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora súťaže.
5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.facebook Google+